Koşullu sevilmenin çocuk üzerinde etkileri ne ise onun en acı izlerini benim üzerimde görebilirsiniz. Çevremdeki birinci derece yakınlarımdan bilinçaltıma gönderilen “seni ancak bazı şartları yerine getirirsen severiz” alt mesajı ile büyüdüm, yaş aldım ben.

Çalışkan bir kız olursan seni severim, kadınlık görevlerini yerine getirirsen seni severim, şöyle evlat olursan seni severim, şartlar şuna uyarsa o şartlara uygun bir torun olursan seni severim vs vs vs…

Tabi kimse bunları direkt, öyle dümdük yüzüme demedi. Bunlar bilinç altıma ulaşan alt mesajlardı ve her mesajın okundu mavi tıkı ruhuma çok fena tıklıyordu. İnanın yaşamak istemezsiniz.

Gerçekten de bir çoğu o şartlara uymadığım zaman…

Ezgi Akgül

Sosyolog, Blogger, Metin Yazarı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store